Опазване на орхидеи

Проведе се обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus)

На 26.07.2022 г. от 10:00 часа в Американския научен център в гр. София се проведе обществено обсъждане на тема „План за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 – 2028 г.“, в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0057-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Планът за действие беше представен от неговите автори – Ирина Герасимова от Националният природонаучен музей към Българска академия на науките, Росен Василев от Българска Фондация Биоразнообразие и доц. д-р Антоанета Петрова от Ботаническа градина на Българската академия на науките, след като предварително беше публикуван на интернет страницата на проекта – https://cypripedium.sciencefornature.org/, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 1 август 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове. Обявата за обсъждането беше публикувана в news.bg и в. „Отзвук“, а поканата – изпратена до широк кръг заинтересовани страни. На общественото обсъждане присъстваха представители на община Асеновград, община Сатовча, Изпълнителна агенция по околна среда, ДГС Борино, Консултативен съвет при Биосферен Парк „Червената стена“,  представители на неправителствения сектор и други заинтересовани страни. Бяха представени важни бележки и ценни предложения по структурата и съдържанието на плана, които ще се вземат предвид в неговата окончателна редакция.

Последвайте ни във фейсбук:

Сподели:
Default image
admin