Проведе се трето обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на балканската дива коза

На 24.11.2021 г. в гр. Пловдив, в Парк хотел „Санкт Петербург“, конферентна зала „Пълдин“, от 10.00 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.“, в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0021-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Планът за действие беше представен от неговите автори доц. д-р Диана Златанова и д-р Елица Попова от СУ „Св. Климент Охридски“, след като предварително беше публикуван на интернет страницата на проекта – https://rupicapra.sciencefornature.org/, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 1 август 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове. Обявата за обсъждането беше публикувана в news.bg и в. „Струма“, а поканата – изпратена до широк кръг заинтересовани страни.

На общественото обсъждане присъстваха представители на ТП „ДЛС Кормисош“, ЮЗДП „ДП Благоевград“, ДЛС „Борово“, ЛРС „Смолян“, ДГС „Алабак“, ТП „ДЛС Тракия“, ТП „ДГС Пловдив“, ДЛС „Извора“, Южноцентрално държавно предприятие, НЛРС – „Съюз на ловците и риболовците в България“,  представители на неправителствения сектор и други заинтересовани страни. Бяха представени важни бележки и ценни предложения по структурата и съдържанието на плана, които ще се вземат предвид в неговата окончателна редакция.

Последвайте ни във фейсбук:

Сподели:
Default image
admin