Проведе се второ обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Поточен рак

На 19.11.2021 г. в гр. Разлог, Катарино СПА Хотел, зала „Катарино“, от 10.00 ч., се проведе второ  обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019 – 2028 г.“, в изпълнение на проект  BG16M1OP002-3.020-0056-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Планът за действие беше представен от един от неговите автори – д-р Милена Павлова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките, след като предварително беше публикуван на интернет страницата на проекта – https://austropotamobius.sciencefornature.org/, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 1 август 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове. Обявата за обсъждането беше публикувана в news.bg и в. „Струма“, а поканата – изпратена до широк кръг заинтересовани страни.

На общественото обсъждане присъстваха представители на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“, държавен природен парк „Рила“, представители на неправителствения сектор и други заинтересовани страни. Бяха представени важни бележки и ценни предложения по структурата и съдържанието на плана, които ще се вземат предвид в неговата окончателна редакция.

Последвайте ни във фейсбук:

Сподели:
Default image
admin