Проведе се първо обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд

На 11.11.2021 г. в гр. София, „Гранд Хотел Милениум София“, зала „Айнщайн“, от 10.00 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.“, в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0024-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Планът за действие беше представен от неговите автори Елица Иванова, Стоян Николов, Волен Аркомаров, Владимир Добрев и Добромир Добрев от „Българско дружество за защита на птиците“, след като предварително беше публикуван на интернет страницата на проекта – https://neophron.sciencefornature.org/, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 1 август 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове. Обявата за обсъждането беше публикувана в news.bg и в. „Сакар Нюз“, а поканата – изпратена до широк кръг заинтересовани страни.

На общественото обсъждане присъстваха представители на Национална служба за защита на природата към Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, главна дирекция „Оперативна програма околна среда“, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите, представители на неправителствения сектор и други заинтересовани страни. Бяха представени важни бележки и ценни предложения по структурата и съдържанието на плана, които ще се вземат предвид в неговата окончателна редакция.

Последвайте ни във фейсбук:

Сподели:
Default image
admin